Beleidsrapporten


With my research I consciously pursue both scientific and social impact. As far as this scientific impact is concerned, I want to publish research that will be read and quoted, thereby helping to shape tomorrow's knowledge. As far as social impact is concerned, with my research I particularly want to put Flanders and Belgium on the track of a more effective labour market policy, which can strengthen our social security and our general welfare. In order to achieve the latter, I invest in science communication and interpretation and I commit myself to policy-oriented study work. On this page I link to some resulting policy reports (in Dutch).

Ik streef met mijn onderzoek heel bewust zowel wetenschappelijke als maatschappelijke impact na. Wat die wetenschappelijke impact betreft, wil ik onderzoek publiceren dat gelezen en geciteerd wordt en zo de kennis van morgen mee vormgeeft. Wat maatschappelijke impact betreft, wil ik in het bijzonder Vlaanderen en België met mijn onderzoek op het spoor zetten van een doelmatiger arbeidsmarktbeleid, dat onze sociale zekerheid en ons algemeen welzijn kan versterken. Om dat laatste te realiseren, investeer ik in wetenschapscommunicatie en duiding en engageer ik me voor beleidsgericht studiewerk. Op deze pagina link ik naar enkele resulterende beleidsrapporten (in het Nederlands).

De volgende interviews en opiniestukken geven een breder beeld van mijn visie op de positie van professoren binnen de samenleving:


Hoe deden onze provincies het qua arbeidsmarktprestaties in coronajaar 2020 (juli 2021)

Elk jaar maak ik berekeningen op de provinciale arbeidsmarktstatistieken van Eurostat. Net zoals België als geheel, was de toename van de werkloosheid en inactiviteit op provinciaal niveau heel beperkt. Er zijn wel wat verschuivingen in de ranking.

Provinciale statistieken werkloosheid en inactiviteit Provinciale statistieken werkloosheid en inactiviteit

Praktijktest discriminatie op Gentse arbeidsmarkt (juni 2021)

Dit rapport presenteert de gehanteerde onderzoeksmethode en de belangrijkste bevindingen van een correspondentie-experiment naar discriminatie op de Gentse arbeidsmarkt op basis van etniciteit, gezondheid, functiebeperking, transgender identiteit en leeftijd in opdracht van de Stad Gent die werd uitgevoerd tussen december 2020 en mei 2021. In totaal werden 1920 fictieve sollicitaties uitgestuurd. Voor sommige van de gemeten discriminatiegronden (transgender identiteit en een kankerervaring) gaat het om (één van) de eerste meting(en) ooit ter wereld. Binnen dit correspondentie-experiment werd een evenwicht nagestreefd over vijf belangrijke sectoren.

Praktijktest discriminatie Gentse arbeidsmarkt Praktijktest discriminatie Gentse arbeidsmarkt Praktijktest discriminatie Gentse arbeidsmarkt

Praktijktest discriminatie op Antwerpse arbeidsmarkt (mei 2021)

Dit rapport presenteert de gehanteerde onderzoeksmethode en de belangrijkste bevindingen van een nulmeting met een correspondentie-experiment naar discriminatie op de Antwerpse arbeidsmarkt op basis van etniciteit, leeftijd en seksuele geaardheid in opdracht van de Stad Antwerpen die werd uitgevoerd tussen februari 2020 en april 2021. In totaal werden 2880 fictieve sollicitaties uitgestuurd. De analyses van deze data werden in het bijzonder naar het sectorniveau opgedeeld. Door af te wisselen over mannelijke en vrouwelijke kandidatenparen, kunnen ook uitspraken gedaan worden over de mate van genderdiscriminatie. De nulmeting kadert in een bredere opdracht omtrent praktijktesten vanuit de Stad Antwerpen op de huur- en arbeidsmarkt, die aan de VUB en UGent werd gegund. Via diepte-interviews worden de resultaten geduid.

Praktijktest Antwerpse arbeidsmarkt Hoorzitting langdurige zieken Hoorzitting langdurige zieken

Hoorzitting Federaal Parlement over activering van langdurige zieken (mei 2021)

Wat zijn aangewezen hervormingen om het aantal langdurige zieken te beperken? Ik gaf tijdens de hoorzitting van 18 mei 2021 in de Commissie Sociale Zaken enkele suggesties mee zowel rond preventie, toegang, activering als duurzame re-integratie.

Hoorzitting langdurige zieken Hoorzitting langdurige zieken Hoorzitting langdurige zieken

Hoorzitting Vlaams Parlement over bevoegdheidsverdeling arbeid (april 2021)

Hoe kan ons arbeidsmarktbeleid het best verdeeld worden over de Belgische beleidsniveaus? Is er nood aan een volgende staatshervorming? Collega's Ive Marx, Ludo Struyven en ikzelf gaven onze visie. De video van deze hoorzitting kan hier bekeken worden. Voor de gebruikte slideshow, klik hieronder.

Discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt Discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt

Welk draagvlak is er bij de Vlaming voor 24 hangende arbeidsmarkthervormingen? (februari 2021)

Naar aanleiding van de lancering van UGent @ Work, dat alle UGent-professoren samenbrengt die onderzoek naar werk en arbeid leiden, deden we een enquête naar het draagvlak onder de Vlaamse burger voor 24 arbeidsmarkthervormingen, zoals een versterkte degressiviteit in de werkloosheidsuitkeringen (zie beneden), een minimumpensioen van 1500 euro en gemeenschapsdienst voor werklozen. Voor alle resultaten, klik hieronder.

Welk draagvlak is er bij de Vlaming voor 24 hangende arbeidsmarkthervormingen

De ijsberg op de arbeidsmarkt (januari 2021)

Normaal volgt wetenschapscommunicatie op gepubliceerd onderzoek. Bij deze publicatie ging het omgekeerd. Eerst gebruikte ik de metafoor van de ijsschots op de arbeidsmarkt in duiding in Vlaanderen, om duidelijk te maken dat terwijl het beleid zich jarenlang focuste op de activering van werklozen een veel grotere arbeidsreserve aan inactieven zich onder de waterlijn bevond. Toen deze metafoor aansloeg, besloot ik er een theoretisch kader aan op te hangen.

Het artikel is nu gepubliceerd in het gereputeerde peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift Economic Analysis and Policy. Of hoe maatschappelijke dienstverlening ook het wetenschappelijk onderzoek kan inspireren...

En er is nu ook een animatievideo, met dank aan het prijzengeld dat ik ontving voor de Rotary Science Award.

Studie Stijn Baert: 'De ijsberg op de arbeidsmarkt: focus op inactieven en inactiviteitsproportie'

Academische monitoring van discriminatie op de arbeidsmarkt (januari 2021)

Na de coronacrisis was de Black Lives Matter-beweging misschien wel het nieuwsfeit van 2020. In de nasleep ervan vroeg de Vlaamse Regering aan drie wetenschappers, waaronder ikzelf, om ‘academische monitoring’ van discriminatie op de arbeidsmarkt uit te werken. Onze bevindingen, die aansluiten bij mijn rapportering van praktijktesten die ik uitvoerde in opdracht van de Stad Gent in 2016 en een hoorzitting die ik gaf in het Vlaams Parlement en in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 2017, kan hier digitaal afgehaald worden.

Eindrapport monitoring discriminatie op de arbeidsmarkt

Ludieke factcheck van Mia (Gorki) (december 2020)

Samen met de heren van Belpop Control amuseerde ik me met deze ludieke factcheck van het nummer Mia van Gorki.


Rapport Vlaamse relancecomité (juli 2020)

In 2020 was ik één van de zes onafhankelijke experts die als economisch relancecomité de Vlaamse Regering moesten bijstaan bij de relance van de economie naar aanleiding van de coronacrisis. Ons eindrapport kan hieronder digitaal afgehaald worden. Mijn werkzaamheden binnen het relancecomité lagen in het verlengde van mijn aanbevelingen tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement en zijn deels gebaseerd op bevragingen die we uitvoerden om de impact van de coronacrisis op carrières in het algemeen en de plaats van telewerk in het bijzonder te vatten.

Eindrapport Vlaams Economisch Relancecomité

Hoorzitting Sociale Zekerheid (november 2019)

In november 2019 gaf ik mijn visie op de uitdaging om onze Belgische sociale zekerheid betaalbaar te houden tijdens een hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Mijn slideshow kan hieronder afgehaald worden.

Prof. dr. Stijn Baert Hoorzitting federaal parlement. Meer sterke schouders onder
sociale zekerheid!

Beleidsbrief nieuwe Vlaamse Regering (juni 2019)

Het juninummer van Over.Werk greep de verkiezingen van 26 mei 2019 aan voor een terug- en vooruitblik op het Vlaamse arbeidsmarktbeleid, met een reeks beleidsbrieven. Mijn beleidsbrief, grotendeels gebaseerd op mijn beleidsrapport Ontdooi de ijsschots! Activering 2.0 op onze arbeidsmarkt voor Itinera Institute en mijn latere ijsschots-studie in het peer-reviewed wetenschappelijke tijdschrift Economic Analysis and Policy, kan hieronder afgehaald worden. Ik kom in interviews regelmatig terug op de inhoud van deze teksten, bijvoorbeeld in de video Stad na Corona en mijn passage in Berg en Dal (Klara).

Onze Vlaamse arbeidsmarkt: waarom we moeten doen wat we moeten doen (en wat we kunnen doen)!


Hoe kijken de politieke partijen naar belangrijke arbeidsmarkthervormingen? (mei 2019)

Ik hoop dat de verkiezingen over inhoud kunnen gaan. En wat mij als arbeidseconoom betreft: over wat we moeten doen om onze werkzaamheidsgraad te laten aansluiten bij die van Nederland en Duitsland. Ik heb daar een aantal ideeën over... Deze ideeën, vijf arbeidsmarkthervormingen, legde ik naar aanleiding van de gewestelijke en federale verkiezingen in België van 2019 per Vlaamse partij voor aan één kandidaat die bezig is met sociaal-economische thema’s. De keuze tussen “akkoord”, “akkoord, maar”, “niet akkoord, tenzij” of “niet akkoord” dwong hen tot duidelijk uitspraken.

Hervorming 1. Minder sterke koppeling tussen lonen en anciënniteit?


Hervorming 2. Praktijktesten naar discriminatie op sectorniveau?


Hervorming 3. Versterkte degressiviteit in de werkloosheidsuitkeringen?


Hervorming 4. SWT volledig uitfaseren?


Hervorming 5. Position switch voor het sociaal overleg?Jobs, jobs, jobs: een opiniërende evaluatie (maart 2019)

Jobs, jobs, jobs. De regering Michel-I moest in 2014 niet lang zoeken naar een tagline die de rode draad door haar beleid zou vatten. Deze regering afrekenen op de mate waarin haar belangrijkste ambitie werd waargemaakt, is dan ook de logica zelve. Hoeveel jobs zijn er tussen 2014 en 2018 exact bijgekomen? Loopt onze arbeidsmarkt in op Nederland en Duitsland of wordt de kloof enkel groter? Heeft de regering de maatregelen die ze heeft aangekondigd ook effectief uitgevoerd? Vallen de maatregelen te merken in de cijfers? Het zijn vragen die de burger vast beantwoord wou weten alvorens naar het stemhokje te trekken.

In dit laagdrempelige evaluatierapport bracht ik de cijfers die volgens mij de juiste waren om de evolutie van onze arbeidsmarkt tussen 2014 en 2018 te analyseren. Nadien reflecteer ik op basis van deze cijfers over het in België (en Vlaanderen) gevoerde beleid. De evaluatie, en gerelateerde aanbevelingen, vormden ook de inhoud van de keynote die ik als externe expert gaf op de Gewoon-doen-dag van Open Vld. Download hier de slides.

Jobs, jobs, jobs! Een opiniërende evaluatie

Hoorzitting Arbeidsduurverkorting (januari 2019)

In januari 2019 gaf ik, samen met arbeidsmarktdeskundigen van andere Belgische universiteiten, mijn visie op een wetsvoorstel om arbeidsduurverkorting met behoud van loon te stimuleren in ons land. Mijn slideshow kan hieronder afgehaald worden.

Hoorzitting arbeidsduurverkorting Hoorzitting arbeidsduurverkorting Hoorzitting arbeidsduurverkorting

Lezing 'Migratie en de arbeidsmarkt: van zorgenkind naar troef' (januari 2019)

In november 2019 gaf ik een lezing op een grote Belgische conferentie over migratie van Myria (het federaal kenniscentrum rond migratie), de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique en Le Soir. Mijn slideshow kan hieronder afgehaald worden.

Lezing migratie en de arbeidsmarkt Lezing migratie en de arbeidsmarkt Lezing migratie en de arbeidsmarkt

Versterkte degressiviteit in de werkloosheidsuitkeringen: een schot voor de boeg vanuit de ivoren toren (juli 2018)

In juli 2018 bezorgde ik toenmalig federaal minister van werk Kris Peeters, nadat ik deze optie in een aantal interviews en opiniestukken al had gesuggereerd, een presentatie met de contouren van een zinvolle hervorming van de Belgische werkloosheidsuitkeringen. Dit principe haalde de arbeidsdeal van de regering-Michel, maar de uitvoering sneuvelde samen met de val van deze regering.

Versnelde degressiviteit Versnelde degressiviteit Versnelde degressiviteit

Hoorzitting onderzoek naar discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt (juni 2017)

In juni 2017 trad ik op tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement naar aanleiding van vijf jaar onderzoek met praktijktesten naar discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt Discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt Discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt