Research

Onderzoek


My research is mainly situated in the broad field of labour economics with a focus on the transition from school to work and on labour market discrimination. In addition, I have collaborated on research in the fields of education economics, health economics and soccer economics. Here you can find some output of this research.

Mijn onderzoek bevindt zich hoofdzakelijk binnen het veld van de arbeidseconomie, met een focus op de transitie van school naar werk en arbeidsmarktdiscriminatie. Daarnaast publiceerde ik in de -- gerelateerde, sociaal-economische -- velden van de onderwijseconomie, gezondheidseconomie en voetbaleconomie. Via onderstaande links krijgt u een beeld van dit onderzoek.


Click here for a list of my publications in Web of Science journals and discussion papers in the review process. A summary of the main findings and download information is provided. The articles are marked with labels:

labels with respect to topics: discrimination hiring overeducation volunteering student work ethnicity unemployment;

labels with respect to methods used: fictitious job applications vignettes duration analysis dynamic discrete choice;

labels with respect to (sub)fields in economics to which they contribute: labour education health soccer (economics).

Klik hier voor een oplijsting van mijn publicaties in tijdschriften binnen de Web of Science en discussieartikels in het reviewproces voor publicatie. Voor elk artikel wordt een samenvatting (in het Engels en het Nederlands) en download-informatie weergegeven. De artikels zijn voorzien van Engelse labels:

labels betreffende hun topic: discrimination (discriminatie), hiring (aanwerving), overeducation (overqualificatie), volunteering (vrijwilligerswerk), student work (studentenarbeid), ethnicity (etniciteit) en unemployment (werkloosheid);

labels betreffende de gebruikte methode: fictitious job applications (fictieve sollicitaties), vignettes (vignettes), duration analysis (duuranalyse) en dynamic discrete choice (dynamische discrete keuze);

labels betreffende het (deel)veld van de economische wetenschappen waar ze toe bijdragen: labour (arbeidseconomie), education (onderwijseconomie), health (gezondheidseconomie) en soccer (voetbaleconomie).

Click here for my register of (almost) all correspondence experiments on hiring discrimination since 2005.

Klik hier voor de tabelmatige samenvatting van alle correspondentie-experimenten die opgezet werden om arbeidsmarktdiscriminatie te meten sinds 2005.

With my research I consciously pursue both scientific and social impact. As far as this scientific impact is concerned, I want to publish research that will be read and quoted, thereby helping to shape tomorrow's knowledge. As far as social impact is concerned, with my research I particularly want to put Flanders and Belgium on the track of a more effective labour market policy, which can strengthen our social security and our general welfare. In order to achieve the latter, I invest in science communication and interpretation and I commit myself to policy-oriented study work. On this page I link to some resulting policy reports (in Dutch).

Ik streef met mijn onderzoek heel bewust zowel wetenschappelijke als maatschappelijke impact na. Wat die wetenschappelijke impact betreft, wil ik onderzoek publiceren dat gelezen en geciteerd wordt en zo de kennis van morgen mee vormgeeft. Wat maatschappelijke impact betreft, wil ik in het bijzonder Vlaanderen en België met mijn onderzoek op het spoor zetten van een doelmatiger arbeidsmarktbeleid, dat onze sociale zekerheid en ons algemeen welzijn kan versterken. Om dat laatste te realiseren, investeer ik in wetenschapscommunicatie en duiding en engageer ik me voor beleidsgericht studiewerk. Op deze pagina link ik naar enkele resulterende beleidsrapporten (in het Nederlands).

Normally, science communication follows published research. In this publication it went the other way around. First I used the metaphor of the iceberg on the labour market in media commentary in Flanders, to make clear that while the policy for years focussed on the activation of the unemployed, there was a much larger labour reserve of inactive people below the water line. When this metaphor caught on, I decided to base a theoretical framework on it. The article is now published in the peer-reviewed academic journal Economic Analysis and Policy. Or how social work can also inspire scholarly research...

Normaal volgt wetenschapscommunicatie op gepubliceerd onderzoek. Bij deze publicatie ging het omgekeerd. Eerst gebruikte ik de metafoor van de ijsschots op de arbeidsmarkt in duiding in Vlaanderen, om duidelijk te maken dat terwijl het beleid zich jarenlang focuste op de activering van werklozen een veel grotere arbeidsreserve aan inactieven zich onder de waterlijn bevond. Toen deze metafoor aansloeg, besloot ik er een theoretisch kader aan op te hangen. Het artikel is nu gepubliceerd in het gereputeerde peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift Economic Analysis and Policy. Of hoe maatschappelijke dienstverlening ook het wetenschappelijk onderzoek kan inspireren...

I supervise a team of five doctoral students: Eline Moens, Philippe Sterkens, Louis Lippens, Axana Dalle and Kristen du Bois. In addition, I guide Claudia Rooman and Abel Ghekiere as a co-supervisor and Dr. Brecht Neyt as coordinator of UGent @ Work.

Wanting to join my team? Students with very good grades (top-10%) who are interested in topics related to my expertise may not hesitate to contact me to collaborate on a proposal for a doctoral grant (FWO or BOF).

Ik stuur een team van vijf doctoraal onderzoekers aan: Eline Moens, Philippe Sterkens, Louis Lippens, Axana Dalle en Kristen du Bois. Daarnaast begeleid ik Claudia Rooman en Abel Ghekiere als co-promotor en stuur ik Dr. Brecht Neyt aan als coördinator van UGent @ Work.

Zin om je bij ons te voegen? Hou dan zeker mijn vacaturepagina in het oog. Daarnaast kunnen studenten met hoge punten (top-10% van hun opleiding) en interesse in topics gerelateerd aan mijn expertise me steeds contacteren om samen te werken aan een voorstel voor een doctoraatsbeurs (FWO of BOF).


Adelina Sharipova, Hannah Van Borm, Eline Moens, Stijn Baert, Johannes Weytjens, Simon Amez, Vakgroep Economie, Universiteit Gent