Wat is de waarde van persoonlijkheidsonderzoek bij kinderen en adolescenten met een intellectuele beperking?

(312)

Het schaarse onderzoek naar persoonlijkheid bij kinderen met een intellectuele beperking staat in sterk contrast met de bloeiende literatuur rond persoonlijkheid bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat onderzoekers twijfels hebben over de waarde van persoonlijkheidsvragenlijsten bij kinderen en jongeren met een intellectuele beperking. Omdat temperament- en persoonlijkheidsvragenlijsten meestal ontwikkeld zijn voor typisch ontwikkelende jongeren, kan het zijn dat de verwoording van items niet aansluit bij de leefwereld van jongeren met een intellectuele beperking. Het kan ook zijn dat sommige persoonlijkheidsaspecten van deze jongeren te weinig bevraagd worden door de traditionele vragenlijsten.
Deze masterproef heeft als doel om een kritische evaluatie te maken van de mogelijkheden Ún beperkingen van persoonlijkheidsonderzoek bij jongeren met een intellectuele beperking. Deze kritische evaluatie gebeurt aan de hand van argumenten in de literatuur maar kan ook aangevuld worden met empirisch onderzoek. De student werkt mee aan het verzamelen van temperament/persoonlijkheidsdata bij de ouders van jongeren met een intellectuele beperking en/of Down syndroom. Er is hierbij ruimte om zowel via kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden na te gaan hoe relevant deze ouders dit soort persoonlijkheidsonderzoek van hun kinderen ervaren.
 

Soort studie: empirisch onderzoek

Aanbevolen competenties: interesse in de persoon van jongeren met een intellectuele beperking/Down syndroom, hun leefwereld en steunverenigingen, goede communicatievaardigheden

Deelnemers: ouders van kinderen en adolescenten met Downsyndroom of een intellectuele beperking/Down syndroom


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Dr. Sarah De Pauw

Co-Promotor & begeleider: Prof. Dr. Geert Van Hove


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!