Zichzelf ten koste van de ander, de ander ten koste van zichzelf: Oorzaken en gevolgen van problematisch intiem functioneren bij adolescenten en jongvolwassenen

(278)

 

Doorheen de adolescentie komen leeftijdsgenoten meer en meer centraal te staan. Inderdaad, een belangrijke ontwikkelingstaak voor adolescenten, en later voor jongvolwassenen, is het ontwikkelen van diepgaande intieme relaties met dichte vrienden en uiteindelijk een partner. Typisch wordt intimiteit hierbij gedefinieerd in termen van zelfonthulling, wederkerigheid, gevoelens van verbondenheid, etc. Binnen de huidige scriptie willen we een bredere kijk op intimiteit hanteren, door na te gaan in welke mate het individu ook gerespecteerd wordt in de relatie en er verschillen worden toegelaten. Enerzijds is het immers belangrijk rekening te houden met de eigen behoeftes en interesses, en anderzijds houdt dit ook in dat men deze toelaat en ondersteunt bij de ander.
Voor deze ruimere definiŽring van intimiteit zullen we ons baseren op twee concepten uit de persoonlijkheidspsychologie, namelijk unmitigated communion en unmitigated agency (Helgeson & Fritz, 1999). Unmitigated communion wordt gezien als interpersoonlijke stijl gekenmerkt door een sterke focus op de ander, en dit ten koste van zichzelf. Voorgaand heeft immers aangetoond dat unmitigated communion typisch samengaat met een te sterke afhankelijkheid en betrokkenheid met andere mensen, en dit ten koste van de eigen noden en behoeften. Bij unmitigated agency staat de focus op zichzelf centraal, in die mate dat het ten koste gaat van de ander. Deze interpersoonlijke stijl wordt typisch gekenmerkt door een vijandige en arrogante houding, waarbij men zich vaak manipulatief en dominant op zal stellen. Binnen deze scriptie willen we nagaan of deze constructen ook relevant zijn om de intieme relaties van adolescenten en jongvolwassenen te begrijpen. Verder willen we ook onderzoeken of deze vormen van maladaptief relationeel functioneren een invloed hebben op het algemene functioneren van de adolescent of jongvolwassene. Tot slot willen we ook nagaan wat mogelijke oorzaken zijn, waarbij we ons specifiek richten op de relatie met de ouders.
 

Praktisch: Binnen deze scriptie sluit je aan bij lopend longitudinaal onderzoek. Dit wil zeggen dat je verwacht wordt om mee te helpen met de nieuwe dataverzameling, dewelke zal plaatsvinden in februari 2012.

Deelnemers: adolescenten en jongvolwassenen


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Wim Beyers & Stijn Van Petegem


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!