Wat doen we met het Lousbergs?


Wenst U zoiets?

Al jaren dringen wij met de woongroep van de Heirniswijk aan op meer openbaar groen in de onze wijk, die, zoals de meeste wijken in de negentiendeëeuwse gordel van Gent, hier een pijnlijk tekort aan heeft. Nu het Lousbergcomplex te koop komt, eisen wij dan ook in de eerste plaats dat er op het terrein een buurtpark met sport- en speelvelden zou komen. Omwonenden zou de kans kunnen gegeven worden hun tuin uit te breiden met eventueel toegang tot het park. Het stadsbestuur lijkt hier niet negatief tegenover te staan. Schepen Van Rouveroij heeft de vertegenwoordigers van de woongroep Heirniswijk op de laatste zesmaandelijkse stuurgroep vergadering (13 maart 1996) bevestigd dat hij kredieten zal vrijmaken voor de aankoop van het Lousbergtehuis en dat hij hierover reeds contacten had gehad met de OCMW bestuurders. Ook op de Gemeenteraad (27 februari 1996) en aan de pers heeft schepen Van Rouveroij deze plannen uitdrukkelijk bevestigd. De bedoeling zou zijn om het gehele complex aan te kopen, hier een deel van af te splitsen voor openbaar groen en eventueel voor een uitbreiding van de aanpalende tuintjes, en vervolgens het resterend gedeelte van het complex door te verkopen. De Gentse Maatschappij voor Huisvesting zou reeds informeel te kennen gegeven hebben geïnteresseerd te zijn.

Tevens vragen wij het stadsbestuur dat er ruimte zou gecreëerd worden voor buurtactiviteiten. Wij denken dan aan chirolokalen, praatcafé, tentoonstellingsruimte, (kunst)ateliers, hobbylokalen e.d.m. Ook hiertoe bieden de recente ontwikkelingen in het Lousbergstehuis een gedroomde kans.

Tenslotte wensen wij dat op zijn minst een substantieel en kunsthistorisch significant gedeelte (dus niet alleen de gevel) van het Lousberg behouden zou blijven, als waardevol deel van het architecturale patrimonium van de Heirniswijk. Ook het weinige dat bewaard is gebleven van het schooltje in de Tarbotsstraat wensen wij gerestaureerd en behouden te zien. Voor het gebouw van het Lousbergtehuis vraagt de bewonersgroep dat een stedebouwkundige wedstrijd zou gehouden worden. De vragen van de bewonersgroep kunnen dan als randvoorwaarden opgenomen worden. In de jury zou een afvaardiging van de bewoners moeten vertegenwoordigd zijn.
In geen geval mag eventuele nieuwbouw het maximaal aantal van vier bouwlagen, voorzien in het BPA voor de Lousbergkaai, overschrijden.

Wenst U met ons mee te denken over wat er met het Lousbergstehuis dient te gebeuren, of bent U meer algemeen geïnteresserd in wat er gebeurt in de Heirniswijk, dan bent U steeds welkom op onze maandelijkse bijeenkomsten (meestal op de derde maandag van iedere maand) in het Buurtcentrum (Lousbergkaai 36), of U kunt contact met ons opnemen op onderstaand adres..


Terug naar Homepage
Lousbergsgesticht
Het schooltje in de Tarbotstraat
Maurice Sys
Ons adres:
Bewonersgroep Heirnis
p/a Stadsland vzw
Gitschotellei 138
2600 Berchem
03/272 22 92

Of per e-mail:
Koen Verboven