Informatie seminariebibliotheek Oude Geschiedenis


Verantwoordelijke:
Willy Bonnaerens. (bij afwezigheid zich wenden tot het wetenschappelijk personeel.)
Tel.: +32 9 264 39 87
Fax: +32 9 264 41 73


Organisatie van de bibliotheek.

MateriŽle organisatie

De bibliotheek van de sectie Geschiedenis van de Klassieke Oudheid is verdeeld over de volgende lokalen:

Openingsuren

Iedere dag van 9.00-12.00 u. en van 14.00-17.00 u. (behoudens verlof van de secretaris).

Het hoofdlokaal van de seminariebibliotheek (lokaal 312) doet ook dienst als leslokaal. Dit impliceert dat de bibliotheek op de uren dat er les gegeven wordt eveneens niet toegankelijk is.

Klik hier voor een overzichtstabel

Ontleningsmodaliteiten

Alle werken kunnen ontleend worden voor de duur van 3 weken met uitzondering van:

Indien gewenst kan afgesproken worden om bepaalde werken te reserveren. De gereserveerde werken worden dan ter inzage gelegd worden bij de secretaris en worden niet uitgeleend voor de duur van de reservatie. Gereserveerde werken die ontleend zijn op het moment van de reservatie kunnen niet verlengd worden en worden ter inzage gelegd bij de secretaris van zodra zij teruggebracht zijn door de ontlener.

Kaartenbak.

De kaartenbak is volledig up-to-date, met een achterstand van hoogstens enkele weken, gedurende dewelke de nieuw binnengekomen werken ter inzage liggen bij de secretaris.

Aleph.

De seminariebibliotheek is niet systematisch opgenomen in Aleph !!!


Structuur van de collectie.

Tijdschriften. (Lokaal 301 & 312)

De lijst van de aanwezige tijdschriften kan worden geconsulteerd op steekkaarten in een afzonderlijke afdeling van de fichebak.Tijdschriften zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag en worden niet uitgeleend.

Thesissen. (lokaal 301)

De lijst met de aanwezige thesissen is verkrijgbaar op aanvraag. Thesissen zijn enkel consulteerbaar op aanvraag en mits toestemming van de auteur. Zij worden niet uitgeleend.

Andere werken. (lokaal 311-312)

Lokaal 312

 1. 24 – 25 A-B Reeksen algemeen

  (o.m. Cambridge Ancient History, Clio, Handbuch der Altertumswissenschaft)

  25 C-K Oude Nabije Oosten
  26 A Geschiedschrijving theorie
  26 A-E Bronnen en historiografie

  (Klassieke Oudheid algemeen en Griekenland in het bijzonder)

  (o.m. M‹LLER, Fragmenta Historicorum Graecorum, JACOBY, Fragmente der Griechische Historiker)

  26 F-K Griekenland en Rome

  (algemeen, geen reeksen)

  27 Griekenland

  (Prehistorie - Mycene - Vroeg Griekenland - Homeros – Griekenland algemeen - regio’s en steden - emigratie (kolonisatie))

  28 Griekenland

  (Sparta – Athene - Makedonia – Alexander - Diadochen – Hellenisme)

  29 Rome

  A-B-C : Historiografie en bronnen (o.m. PETER, Historicorum Romanorum Reliquae)

  D-G : Algemeen

  H-K : Varia (o.m. MOMMSEN, Gesammelte Schriften)

  30 Rome – geschiedenis

  Prehistorisch ItaliŽ – Vroege Rome – Republiek algemeen –Republiek bijzonder – Republiek Klassiek – Republiek Laat – Caesar –Augustus’ tijd – Augustus’ biografieŽn

  31 Rome – geschiedenis

  Keizertijd algemeen – Keizertijd Bijzonder – 1e eeuw – 2e eeuw – 3e en 4e eeuw – Keizertijd Laat algemeen – Keizertijd Laat bijzonder

  Buitenlandse politiek (Republiek en Keizertijd !)

  32 Rome – biografieŽn
  33 Rome - Romeinse Rijk

  Urbs Rome – Italiaanse gewesten – Italiaanse steden - Provincies

  34 Rome - Romeinse Rijk

  A – H : provincies

  K : randgebieden

  35 Instellingen en publiek recht

  Algemeen (Griekenland en Rome) – Griekenland behalve Athene – Athene

  36 Instellingen en publiek recht.

  FinanciŽle instellingen– Romeinse instellingen

  37 Romeins civiel bestuur en prosopografie.

  Pincipaat – senaat – ordo equester – hoge ambten (equites) – provinciebesturen – coloniae – municipia

  38 A Rome

  Rechtbanken

  38 B – K Leger
  39 Economie

  (algemeen – Griekenland – Rome – handel – zeewezen – industrie en ambacht – landbouw en bevoorrading (annona) – fauna en flora)

  40 Sociale geschiedenis

  (beroepen en beroepsverenigingen – sociale geschiedenis algemeen – slavernij – demografie – maatschappij en privť-leven – gender studies)

  41 Cultuur (algemeen)

  (w.o. Nachleben)

  42 Cultuur (bijzonder)
  • Philologie en literatuur
  43 Cultuur (bijzonder)
  • Kunst en archeologie
  • Wetenschap en geneeskunde
  • Aardrijkskunde. (inclusief moderne geografische werken !!!)
  • Opvoeding en school
  • Theater
  • Muziek en dans
  44 Paleografie
  45 (afgeschaft : was ‘CIL’)
  46 Epigrafie - Griekse inscripties
  47 Epigrafie - Latijnse inscripties

  ItaliŽ – Provincies

  48 Epigrafie - Christelijke inscripties
  49 Epigrafie - ‘Nieuwe inscripties en correcties’

  Annťe Epigraphique – Supplementum Epigraphicum Graecum – Ephemeris Epigraphica – Bulletin Epigraphique

  50A Epigrafie – Handboeken
  50B-C Epigrafie – Thematische selecties van inscripties

  (o.m. ILLRP)

  51 Epigrafie – varia
  52A Epigrafie – metrische inscripties
  52B Epigrafie – mťlanges, congressen etc.
  52C Epigrafie – Epigraphica
  53 Niet-Christelijke cultuspraktijken en festivals
  n.g. Entretiens de la Fondation Hardt
  n.g. Aufstieg und Niedergang der RŲmischen Welt

Bijzondere collecties

 1. Numismatiek (lokaal 313)

  De collectie numismatiek heeft een aparte afdeling in de fichebak en is ondergebracht in een apart lokaal (lok. 313) binnen hoofdlokaal 312. De collectie is enkel toegankelijk op verzoek. Voor ontlening gelden dezelfde regels.

 2. Werken i.v.m. sociaal-economische. (lokaal 312).

De collectie sociaal-economische werken is overgebracht uit de seminariebibliotheek Griekse Epigrafie en Papyrologie. Deze werken hebben hun oorspronkelijke nummering behouden en hebben een aparte afdeling in de fichebak. Voor ontlening gelden dezelfde regels als voor de hoofdcollectie..

Lokaal 314.

Omvat de volgende collecties : epigrafische corpora, algemene naslagwerken, godsdienstgeschiedenis, Ecole FranÁaise, Romeins Recht en Etruscologie)

n.g. Inscriptiones Graecae, Corpus Inscriptionum Latinarum.
1- 6 Algemene naslagwerken

(o.m. l’Annťe Philologique, Realencyclopšdie)

7- 8 Godsdienstgeschiedenis Algemeen

-7: bronnen, bibliografie, Die Religion in Geschichte der Gegenwart, Lexikon fŁr Theologie und Kirche, naslagwerken heidendom & christendom, Religionen der Menschheid

-8: algemene godsdienstgeschiedenis, Frazer Golden Bough, godsdienstwetenschappen, godsdienst & wereldbeeld, godsdienst en cultuur, religieuze beleving –voortbestaan, religieuze symboliek, essays varia

9- 10 Niet- Klassieke Godsdiensten

-9: primitieve godsdienst & geloofsinhoud, Egyptische godsdienst algemeen en bijzonder, Nabije Oosten, Iran- Mani, IndiŽ, Verre Oosten

-10: Indogermaanse godsdienst, Kelten-Germanen-Slaven, Islam, Oude Testament-Bijbel, JudaÔsme, Qumran- Rabbinisme, Joodse godsdienst en cultuur, IsraŽl en Nabije Oosten, IsraŽl en Klassieke wereld

11- 12 Klassieke Godsdienst

-11: Grieks- Romeinse mythologie algemeen, Griekse mythologie, mythologie bijzonder, Grieks-Romeinse priesters, Orakel- voorspellingen, graf & dodencultus

-12: religieuze terminologie- symboliek, geloof-wereldbeeld, voortbestaan-hiernamaals, mysteriegodsdiensten, oosterse godsdiensten, hermetica en gnosis, essays, varia

13- 14 Griekse Godsdienst

-13: Griekse godsdienstgeschiedenis algemeen & bijzonder, pre- & vroeg Griekse godsdienst, Griekse goden algemeen, Griekse cultus, Apolo –Dionysos, diverse Griekse goden, HeroŽn, Asklepios

-14: Griekse locale cultus, Delphi, Eleusis, Griekse religieuze geest, orfisme- pythagorisme, platonisme, Grieken en het Oosten, Griekse filosofie

15- 16 Romeinse Godsdienst

-15: Romeinse godsdienstgeschiedenis algemeen & bijzonder, keizerlijke religieuze politiek, Romeinse religieuze geest, Indogermaans Rome, pre- & vroegromeins, Romeinse goden algemeen, Juppiter, diverse Romeinse goden, Romeinse godsdienst varia

-16: Romeinse cultus, Romeinse locale cultus, Magna Mater- Attis, Rome-Egypte- Isis, Mithras, Keizercultus, Romeinse filosofie

17- 18 Leeg (boeken herplaatst)
19- 20 Christelijk Leven

-19: kerk & staat, keizerlijke en kerkelijke vervolgingen, kerkelijke en heidense godsdienstpolemiek, heidense en christelijke parallellen, missionering, geloofsbeleving, heiligen-monniken, christelijke cultus, pausdom-concilies

-20: dood en hiernamaals, christendom in de antieke wereld, christendom en antieke cultuur, christelijke literatuur, christelijke kunst en beschaving, oosterse kerken, protestantisme, essays christendom, varia christendom

21 BibliothŤque de l’ Ecole franÁaise (Fasc. 2- 263)
22 Romeins Recht

-Bibliografie, handboeken privaat recht, geschiedenis algemeen & bijzonder, monografische studies

23 Etruscologie

-Geschiedenis & instellingen, epigrafie & archeologie, beschaving en kunst, Studi Etruschi 1927- 1981, alle eeuwen, middeleeuwen, renaissance en humanisme, moderne tijden