Belgian Society of Physiology and Pharmacology
Home Administration Board Meetings Society General Assembly Congresses Links Careers Messages

 

Verslag van de Algemene Vergadering

 

Leuven, 18 november 2000

 

De Algemene Vergadering werd gehouden onder het voorzitterschap van Prof. Dr. B. NILIUS (KUL)

 

1.         De vergadering gaf zijn goedkeuring aan het Bureau voor het beheer tijdens de periode 2000.

 

2.         De jaarlijkse bijdragen van het Genootschap aan de "International Union of Physiological Sciences (IUPS)" en de "International Union of Pharmacology (IUPHAR)" worden door de Ministeriële Departementen betaald. De bijdrage aan de Europese Verenigingen, nl. de "Federation of European Physiological Societies (FEPS)",  de "Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR)" en de "European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT)" worden verder door ons Genootschap betaald.

 

3.         De jaarlijkse bijdrage van 1.000 BEF (25 EURO) voor de leden werd behouden.

 

4.         Voor 2001 is het bestuuur als volgt samengesteld :

            Voorzitter                                                        Prof. Dr. P. Lebrun (ULB))

Eerste Ondervoorzitter                                  Prof. Dr. J. Van de Voorde (RUG)

Tweede Ondervoorzitter                                  Prof. Dr. V. Seutin (ULg)

            Secretaris generaal                                       Prof. Dr. T. Godfraind (UCL)

            Vergaderingssecretaris -                               Prof. Dr. E. Lacroix (RUG)

                        schatbewaarder

            Raadgevers                                                   Prof. Dr. M. Bogaert (RUG)

                                                                                    Prof. Dr. E. Carmeliet (KUL)

                                                                                    Prof. Dr. A. Dresse (ULg)

 

5.         De kandidaturen van de nieuwe leden werden aanvaard :

            David Fontaine (ULB)                          peters : J. Fontaine, G. Berkenboom

            Philippe Ghisdal (UCL)              peters : N. Morel, M. Wibo

            Philippe Golstein (ULB)              peters : R. Beauwens, P. Lebrun

            Hugues Malonne (ULB)              peters : J. Fontaine, P. Lebrun

            Fabian Somers (ULg)                         peters : P. Lebrun, B. Pirotte

            Herta Crauwels (UIA)                            peters : H. Bult, A. Herman

            Joris De Man (UIA)                          peters : H. Bult, A. Herman

            Benedicte De Winter (UIA)                peters : H. Bult, A. Herman

Guy Dandrifosse (ULg)                          peters : J. Damas, P. Lekeux

 

6.         De kalender van ons Genootschap  wordt als volgt samengesteld :

           

3 maart 2001                                         KU Leuven                        Prof. Dr. W. Van Driessche

 9  juni 2001                                           FUNDPNamur                 Prof. Dr. B. Flamion

17 november 2001                                 UL Bruxelles                     Prof. Dr. P. Lebrun 

9 of 2 maart 2002                             U Liège                        Prof. Dr. V. Seutin &

Prof. Dr. J. Damas

            .. Juni 2002                                        LUC Diepenbeek             Prof. Dr. P. Steels

            16 november 2002                            RU Gent                Prof. Dr. J. Van de Voorde

                                   

            Internationale vergaderingen

           

6-9 juli 2001                                        Lyon (Fr.)         

3rd Meeting of the Federation of the European Pharmacological Societies (EPHAR)

congress website : www.pharmacol-fr.org/ephar2001/

 

            26 augustus – 1 september 2001            Christchurch (New Zealand)             (IUPS)   

XXXIVth Internat. Congress of Physiological Sciences “From Molecule to Malady”

            Congress website : www.iups2001.org.nz

 

            12-15 september 2001                Odense (DK)

5th Congess of the European Association for Clinical Pharmacology & Therapeutics congress website : www.sdu.dk/med/homepages/eacpt/eacpt5.html              (EACPT)

 

 

7.         Varia

 

a. Mededeling door Prof. Dr. Chris Fry van "The Physiological Society (UK) betreffende een voorstel tot samenwerking tussen de twee Verenigingen.

 

Prof. Fry deelt ons de beslissing mede van "The Physiological Society" waarin deze laatste zijn lijnen uittekent betreffende de toegang tot de vergaderingen et omtrent zijn wens de contacten te bevorderen tussen "The Physiological Society" en ons Genoot­schap. Hij doet een oproep aan onze leden om aan te sluiten bij "The Physiological Society" als "associated member". Hij suggereert eveneens de eventuele organisatie van "joint meetings". De Algemene Vergadering heeft ernstige twijfels omtrent de "joint meetings", rekening houdend met de geringe deelname van onze leden aan de herfstvergadering  van "The British Pharmacological Society" in Harrogate (1997).

De vergadering opteert in eerste instantie om de toegang en de individuele deelname van onze leden en de leden van "The Physiological Society" te vergemakkelijken tot deelname aan de vergaderingen van de twee verenigingen.

Door middel van een jaarlijks (nog vast te stellen) lidgeld kunnen de leden van de twee verenigingen  die het wensen geassocieerd lid worden van de andere vereniging, de programma's ontvangen en actief of passief deelnemen aan deze vergaderingen.

Later kan de organisatie van "thema" joint-meetings eventueel overwogen worden, bij voorkeur met de Nederlandse Vereniging voor Fysiologie.

Deze voorstellen werden unaniem door de Algemene Vergadering aanvaard.

 

b. Mededeling door Prof. Dr. W. Van Driessche betreffende de vergadering van

3 maart 2001 te Leuven die de oorspronkelijk geplande bijeenkomst te Namen vervangt (deze laatste wordt verschoven naar juni 2001).

 

In het kader van het toekennen van de "International  Francqui Chair" aan Prof. Dr. Paul De Weer (Philadelphia, USA) en KUL-alumnus 1963, wordt op 3 maart 2001 een symposium ingericht getiteld : "Biophysical properties, regulation and physiological role of the Na/K ATPase". Het programma met buitenlandse sprekers is in bijlage ingesloten. Dit symposium wordt georganiseerd als de maart-vergadering van ons Genootschap. Het is de bedoeling de leden van ons Genootschap de kans te bieden een postervoorstelling te doen; deze wordt gehouden van 13u10 tot 14u40

(90 minuten).

 

- - - - - - -

 


SOCIETE BELGE DE PHYSIOLOGIE ET DE PHARMACOLOGIE

FONDAMENTALES ET CLINIQUES

BELGISCH GENOOTSCHAP VOOR FUNDAMENTELE EN

KLINISCHE FYSIOLOGIE EN FARMACOLOGIE

 

Secrétariat général - Algemeen secretariaat

c/o Prof. Dr. T. GODFRAIND - U.C.L. 5410, avenue Hippocrate 54

1200 Bruxelles - Brussel - tel. 02-764.54.10.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rapport de l’Assemblée Générale

 

Louvain,  le 18  novembre 200

 

 

L’Assemblée générale s’est tenue sous la présidence du Prof. Dr. B. NILIUS (KUL).

 

1.            L’assemblée a approuvé la gestion du bureau pour l’année 2000.

 

2.         Les contributions annuelles de la Société aux Unions Internationales, l'"International Union of Physiological Sciences (IUPS)" et l’ "International Union of Pharmacology (IUPHAR)" sont réglées par les Départements Ministériels. Les cotisations aux Sociétés Européennes,  la "Federation of European Physiological Societies (FEPS)", le "Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR)" et l' "European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT)" sont payées par notre Société.

 

3.         La contribution annuelle des membres est maintenue à 1.000 BEF (25 EURO).

 

4.         La composition du Bureau pour l’année 2001 est la suivante :

            Président                                                       Prof. Dr. P. Lebrun (ULB)

            Premier Vice-Président                                Prof. Dr. J. Van de Voorde (RUG)

Deuxième Vice-Président                                Prof. Dr. V. Seutin (ULg)

Secrétaire général                                         Prof. Dr. T. Godfraind (UCL)

            Secrétaire de Séance -                                 Prof. Dr. E. Lacroix (RUG)

                                    Trésorier

            Conseillers                                                      Prof. Dr. M. Bogaert (RUG)

                                                                                    Prof. Dr. E. Carmeliet (KUL)

                                                                                    Prof. Dr. A. Dresse (ULg)

 

5.            L’Assemblée a accepté la candidature des nouveaux membres :

David Fontaine (ULB)                          parrains : J. Fontaine, G. Berkenboom

            Philippe Ghisdal (UCL)              parrains : N. Morel, M. Wibo

            Philippe Golstein (ULB)              parrains : R. Beauwens, P. Lebrun

            Hugues Malonne (ULB)              parrains : J. Fontaine, P. Lebrun

            Fabian Somers (ULg)                         parrains : P. Lebrun, B. Pirotte

            Herta Crauwels (UIA)                            parrains : H. Bult, A. Herman

            Joris De Man (UIA)                          parrains : H. Bult, A. Herman

            Benedicte De Winter (UIA)                parrains : H. Bult, A. Herman

Guy Dandrifosse (ULg)               parrains : J. Damas, P. Lekeux

           

 

6.         Le calendrier des prochaines réunions de notre Société est établi comme suit :

 

3 mars 2001                                        KU Leuven                        Prof. Dr. W. Van Driessche

 9  juin 2001                                        FUNDPNamur                 Prof. Dr. B. Flamion

17 novembre 2001                            UL Bruxelles                          Prof. Dr. P. Lebrun 

9 of 2 mars 2002                              U Liège                        Prof. Dr. V. Seutin &

   Prof. Dr. J. Damas

            .. Juin 2002                                        LUC Diepenbeek             Prof. Dr. P. Steels

            16 novembre 2002                            RU Gent                Prof. Dr. J. Van de Voorde

                                   

            Réunions internationales

           

6-9 juillet 2001                                        Lyon (Fr.)         

3rd Meeting of the Federation of the European Pharmacological Societies (EPHAR)

congress website : www.pharmacol-fr.org/ephar2001/

 

            26 août – 1 septembre 2001                            Christchurch (New Zealand)         

XXXIVth Internat. Congress of Physiological Sciences “From Molecule to Malady”

            Congress website : www.iups2001.org.nz                                                  (IUPS)

 

            12-15 septembre 2001                            Odense (DK)

       5th Congess of the European Association for Clinical Pharmacology & Therapeutics

       congress website : www.sdu.dk/med/homepages/eacpt/eacpt5.html              (EACPT)

 

 

            7. Divers

 

            a. Communication du Prof. Dr. Chris Fry de la "Physiological Society" (UK)

concernant une proposition de collaboration entre les deux sociétés.

 

Le Prof. Fry nous fait part de la décision de la "Physiological Society" de modifier sa

ligne de conduite concernant l'accès à ses réunions et de son voeu de promouvoir les rapports entre la "Physiological Society" et notre société.

Il invoque ainsi la possibilité pour nos membres d'adhérer à la "Physiological Society" en tant que "associated member". Il suggère également l'organisation éventuelle de "joint meetings". L'assemblée générale émet des doutes sérieux concernant les joint meetings, compte tenu de la faible participation de nos membres à la réunion d'automne de la "British Pharmacological Society" à Harrogate en 1997.

L'assemblée opte dans un premier temps de faciliter l'accès et la participation individuelle de nos membres et de ceux de la "Physiological Society" aux réunions des deux sociétés.

Moyennant une cotisation annuelle (montant à déterminer) les membres des deux sociétés qui le désirent pourraient devenir "associated member" de l'autre société, recevraient les programmes des réunions et pourraient participer activement ou passivement à ces réunions.

Plus tard, l'organisation de joint meetings à thème pourrait éventuellement être envisagée, de préférence avec la Société Néerlandaise de Physiologie.

Ces propositions sont acceptées à l’unanimité par l'assembée générale.

 

b. Communication du Prof. Dr. W. Van Driessche au sujet de la réunion du 3 mars 2001 à Louvain, qui remplace la réunion prévue à Namur, reportée au 9 juin 2001.

 

A l'occasion de l'attribution de l''International Francqui Chair" au Prof. Dr. Paul De Weer (Philadelphia, USA), alumnus de la KUL (1963) un symposium ayant pour thème "Biophysical properties, regulation and physiological role of the Na/K ATPase" est organisé. Le programme et le sujet des contributions des orateurs vous sont envoyés ci-inclus.

Ce symposium étant organisé dans le cadre de la réunion de mars 2001 de notre Société, le programme prévoit la possibilité pour nos membres de présenter des posters au cours d'une session qui se tiendra de 13.10h à 14.40h (90 minutes).

 

 

- - - - -