MetaService  Persoonlijke diensten

U bent hier: MetaService > Algemene voorwaarden

Dit document downloaden in PDF-formaat (Een gratis PDF-lezer zoals Foxit Reader, Nitro of Adobe Reader is hiervoor vereist)


Algemene voorwaarden

De artikelen in dit document hebben betrekking op alle contracten met MetaService (Eenmanszaak, Bergstraat 14/F003 - 9921 Vinderhoute) en elk van zijn divisies (MetaDance, MetaPC, MetaSound).

Extra voorwaarden

Alle eventuele extra of afwijkende voorwaarden gespecifieerd in de dienst-, verhuur-, verkoop- of andere schriftelijke overeenkomsten hebben voorrang op deze algemene voorwaarden van MetaService.

Werking

De klant verklaart zich voldoende geÔnformeerd te hebben en zodoende voldoende bekend te zijn met de prestaties van MetaService. MetaService verzorgt zijn werk naar goede zeden en gewoontes en naar best vermogen en verbindt zich ertoe in de mate van het mogelijke de instructies van de klant op te volgen, voor zover deze geen afbreuk doen aan de artistieke prestatie of de werking van MetaService.

Organisatiekosten

Alle kosten voor publiciteit, taksen, auteursrechten (Copyright/SABAM), vergunningen etc. bij optredens vallen ten laste van de organisator (KB 29/11/1969). De organisator is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de vereiste vergunningen.

Offertes

Bestekken en prijsoffertes van MetaService hebben een geldigheid van 1 maand, tenzij anders gespecifieerd. In offertes wordt steeds verwezen naar deze algemene voorwaarden.

Facturen

Facturen zijn betaalbaar binnen de maand na factuurdatum. Protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren en binnen 8 dagen na de factuurdatum ter kennis te zijn van MetaService. Bij gemis aan betaling brengt dit op het onbetaalde saldo een conventionele moratoire interest op jaarbasis op gelijk aan de wettelijke interest (heden 10%) verhoogd met 4%, met een minimum van Ä20 als administratiekost, en dit vanaf datum van betaalbaarstelling tot datum van volledige betaling. Alle kosten in deze zaak, alsmede deze om de in gebreke zijnde partij tot nakoming van alle verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten rechten, komen ten laste van de overeenkomst brekende partij. Deze is er aan gehouden in de meest uitgebreide zin alle schade te vergoeden die voor MetaService ontstaat.

Overmacht

Indien MetaService de overeenkomst door onvoorziene omstandigheden (ongeval, ziekte, staking, overlijden, overmacht) niet kan uitvoeren, zal hij de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en zal MetaService niet factureren. Er kan geen schadevergoeding geŽist worden. Bij noodzaak van wijziging van de programmatie (aanvangsuur, duur,Ö) kan MetaService in overeenstemming met de klant beslissen tot aanpassing van bovenvermelde afspraken, voor zover deze geen afbreuk doen aan de artistieke prestatie of de werking van MetaService. Bij afgelasten van een evenement onder overeenkomst met MetaService, dient de klant dit ten laatste 48u op voorhand aan MetaService te laten weten. Zoniet wordt een schadevergoeding van 50% aangerekend.

MetaService behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

Aansprakelijkheid

MetaService kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele geluidsoverlast, materiŽle schade op de plaats van optreden of ongevallen met het publiek. Elke vorm van materiŽle schade aan de apparatuur van MetaService die niet voortkomt uit normaal gebruik van het materiaal (diefstal, relletjes in het publiek e.d.) valt onder verantwoordelijkheid van de klant en zal worden aangerekend naar heersende marktprijzen. MetaService staat niet in voor zware fout of opzet van zijn medewerkers.

Verkoop

Door MetaService aanvaarde bestellingen zijn pas bindend na de schriftelijke orderbevestiging van MetaService.
Opgegeven leveringstermijnen zijn informatief en dus niet bindend. Een vertraging van levering kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling.
De bewaring van goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico en ten laste van de koper.

Geschillen

Bij het niet naleven van om het even welke bepaling uit een overeenkomst, kan MetaService eenzijdig beslissen om deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

Specifieke voorwaarden divisie MetaDance

Inschrijven gebeurt via mail, op het initiatiemoment of bij de eerste les. Elke inschrijving is bindend en heeft tot gevolg dat de ingeschrevene deze algemene voorwaarden aanvaardt. Per definitie kan men voor de lessen van MetaDance enkel per koppel inschrijven, tenzij expliciet anders aangegeven. Voor mensen die op zoek zijn naar een danspartner, kan MetaDance binnen haar beperkte mogelijkheden deze zoektocht faciliteren, maar dit valt buiten het reguliere dienstenpakket van Metadance en dus ook buiten haar aansprakelijkheid.

Na inschrijving wordt het volledige cursusbedrag contant betaald, bij voorkeur via overschrijving op de rekening vermeld op de respectievelijke cursuspagina, of cash (bij voorkeur met pasmunt) aan de lesgevers bij aanvang van de eerste les. De volgorde van betaling bepaalt de volgorde van inschrijving en of u eventueel op een wachtlijst terechtkomt.

Wanneer MetaDance zich omwille van gegronde redenen verplicht ziet een lessenreeks te annuleren voor de start ervan, dan zullen alle ingeschreven cursisten het volledige betaalde bedrag terugbetaald krijgen. Als de reeks reeds gestart was, zal de terugbetaling gebeuren a rato van het aantal verloren lessen.
Annulatie van een inschrijving door de cursist kan kosteloos tot 1 week voor aanvang van de reeks of workshop. Bij annulatie binnen de week wordt de helft van het cursusgeld aangerekend, en bij annulatie na de start van de reeks is er geen terugbetaling, tenzij aantoonbare redenen van overmacht kunnen ingeroepen worden. In dat geval kan er overlegd worden met MetaDance om tot een regeling te komen.

Cursisten die door aantoonbare overmacht een aantal opeenvolgende lessen van een reeks gemist hebben, krijgen op eenvoudig verzoek de mogelijkheid om in overleg met de lesgevers de opgelopen achterstand in te halen, b.v. door een inhaalles die los staat van de lopende reguliere lessen. Dit moet evenwel gebeuren binnen de periode van de lopende lessenreeks.


U bent hier: MetaService > Algemene voorwaarden

Deze pagina is getest en 100% overeenkomstig de 'XHTML 1.0 Transitional'-standaard bevonden MetaService  Persoonlijke diensten Deze pagina werkt met geteste en 100% valide bevonden CSS