HOMEHorlogersDe Beefe FromanteelRatsmaRootsBibliofielInkoopContact

samenwerking Salwarda en Blaeu

drukkers van wiskunde

Primum Mobile Blaeu besteedde natuurlijk ook werk uit. Zo drukte de Fries Salwarda uit Franeker de wiskundeboeken van Blaeu die er zijn eigen schutbladeren bij drukte. Thomas Lamberti Salwarda drukte in 1612 Vermaeck der ieucht van Boudewijn Jansen Wellens en in 1614 Institutiones astronomicae & Geographicae, Fondamentale ende grondelijcke onderwysinge van de sterrekonst en Nieuwe geographische onderwysinghe van Adrianus Metius. In 1633 verschijnt in Amsterdam een ander boek van Metius. Drie keer raden op welk adres? Blaeu geeft trouwens zelf in 1633 de Primum Mobile van Metius uit.

Adrianus Metius

(vlak)bij W.J. Blaeu de Vergulde Sonnewyser

In een brief aan Christiaan Huygens wordt trouwens naar een reeds hoger vermeld boek van Metius verwezen dat een duidelijke samenwerking tussen Blaeu en Salwarda is: Institutiones Astronomicae & Geographicae, Fondamentale ende groudelijcke onderwyfinge van de Sterrekonst, ende beschryvinghe der Aerden, door het ghebruyck van de Hemelsche ende Aerdtsche Globen. Item hoemen op alderleye vlacke supersitien, de principale Circulen des Hemels beschryven endc verscheydeu Sonnewysers bereyden sal. Mitsgaders een korte ende klare onderrechtinghe van de noodelijcke konst der Zeevaert: Inhoudende nieuwe ghepractiseerde instrumenten, konstighe practijcken ende regulen daer toe dienende. Alles niet min dienstig voor Schippers ende Stuerluyden, als vermakelijck voor alle liefhebbers der selver konste. Beschreven door D. Adrianum Metium Alcmariensem, Matheseos Professorem in de Vniversiteyt van Vrieslandt. Ghedruckt tot Franeker, by Thomas Lamberts Salwarda. Voor Willem Jansz. tot Amsterdam in de Sonnewyser. 1614. Met privilegie voor ses jaren.in - 4o

Wie een boek van Salwarda voor me heeft mag me altijd contacteren.

 


lode.goukens@ugent.be

© Copyright, all rights reserved, 2010